Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LỖI CỦA CC14

1. TẦM NHÌN (Mục tiêu, vị trí chiến lược)
    - Trở thành nhà đầu tư - xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

2. SỨ MỆNH (Trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp)
    - Tạo ra sản phẩm, dịch vụ đầu tư xây dựng được tiêu chuẩn hóa riêng biệt đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.
    - Trên nền tảng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông phát triển bền vững.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Giá trị nổi bật giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình)

    - Năng động - Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Bền vững

4. SLOGAN
    - Chinh phục tầm cao mới

 

Tin tức khác