Khởi công xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

Khởi công xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

Khởi công xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

Khởi công xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

Khởi công xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng
Khởi công xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

Khởi công xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

Ngày 08/05/2022, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 14 đã tiến hành khởi công dự án Đầu tư nâng cấp Cục công tác phía Nam - Bộ Xây dựng

Tin tức khác