Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy
Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 04-07-2017, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã khởi công gói thầu: TV-XL-01/2016: Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán; thi công san nền, kè móng, cổng, hàng rào chống tái lấn chiếm thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và san lắp mặt bằng chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viên Chợ Rẫy. Đây là dự án nằm trong chương trình hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Một số hình ảnh của dự án:

Tin tức khác