Kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa

Kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa

Kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa

Kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa

Kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa
Kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa

Kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa

Ngày 27-10-2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Công ty và chặng đường phát triển 10 năm sau cổ phần hóa (2006-2016) nhằm ghi nhận những thành tích đã đạt được trong quá trình phát triển sau cổ phần hóa doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Lễ:

Tin tức khác